Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sprzedaż usług i produktów za pośrednictwem strony internetowej www.domowakrawcowa.pl oraz  prowadzonej przez Elżbietę Witkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Domowa Krawcowa Elżbieta Witkowska NIP 7821313554 REGON 384850264, os. Orła Białego 74/121 61-251 Poznań.

Kontakt: kontakt@domowakrawcowa.pl

§1 Definicje

 1. Hasło– oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym,
 2. Rejestracja– oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego,
 3. Konto– uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto,
 4. Kupujący – każdy podmiot Kupujacy w Sklepie,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin,
 6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.domowakrawcowa.pl,
 7. Sprzedawca – Elżbieta Witkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Domowa Krawcowa Elżbieta Witkowska os. Orła Białego 74/121 61-251 Poznań,
 8. Wykrój, E-book – treść cyfrowa, której twórcą jest Sprzedawca i którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony.

§2 Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 3. Do korzystania z Wykroju lub E-book potrzebne jest poza wymogami z określonymi w ust. 1 i 2 program do przeglądania plików PDF (np. AdobeReader)

 

§3 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Wykrój lub E-book stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Wykroju lub E-book przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Wykroju lub E-book i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§4 Zakupy w sklepie

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami brutto za towar.
 2. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 3. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§5 Płatność

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 2. Za pośrednictwem platformy płatniczej
  • Przelewy24
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego przelewu tradycyjnego za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia.

§6 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku gdy Kupujący wybrał przelew tradycyjny za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Państwa na terytorium, których realizowana jest dostawa:
  -Rzeczypospolitej Polskiej
  -UE
 6. Towary kupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych, na skrzynkę e-mail podaną w trakcie składania zamówienia. Pliki wysyłane są jednorazowo.
  2. Aby móc korzystać z wykrojów, e-booków wielorazowo, należy je pobrać i zapisać. W przypadku wyrzucenia bądź niezapisania wykrojów. e-booków nie będą one wysyłane ponownie.
  3. Warunkiem wielorazowego korzystania z wykrojów, e-booków na urządzeniach jest ich pobranie i zachowanie w pamięci urządzenia lub pamięci zewnętrznej, tak by w przypadku jakiegokolwiek problemu z telefonem/tabletem/laptotem/komputerem, móc ponownie otworzyć pliki.

§7 Korzystanie z Wykroju

 1. Zakupiony Wykrój zostanie udostępniony Kupującemu poprzez udostępnienie na platformie sklepu odnośnika do pobrania wykroju oraz przesłanie tego samego odnośnika w mailu potwierdzającym sprzedaż.
 2. Korzystanie z Wykroju lub e-booków odbywa się z poziomu komputera Kupującego.
 3. Kupujący uzyskuje dostęp do Wykroju lub e-booków na czas określony, czyli 90 dni od dnia zrealizowania zamówienia.

§8 Odstąpienie Kupującego od umowy

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka i wykrojów (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstapienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§9 Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Wykrój lub E-book ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Wykroju lub E-book, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@domowakrawcowa.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§10 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu  jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w sklepie.

§11 Zastrzeżenia
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2.Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu  zawierane w języku polskim.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikającego z przepisów prawa.
5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczaniu treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 

 

Regulamin newslettera

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Domowa Krawcowa prowadzony przez Usługodawcę pod adresem domowakrawcowa.pl
Usługodawca – Domowa Krawcowa Elżbieta Witkowska,
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@domowakrawcowa.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.